Algemene voorwaarden


 Algemene voorwaarden Voedingsadviesbureau Diadem:

Artikel 1. Advisering

 • 1.1 Voedingsadviesbureau Diadem zal de advisering naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de gelden wet- en regelgeving uitvoeren.
 • 1.2 Voedingsadviesbureau Diadem is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD) en de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).
 • 1.3 Voedingsadviesbureau Diadem zal voor vervanging zorgen wanneer de betreffende diëtist verhinderd is de consulten waar te nemen, behoudens in geval van overmacht.
 • 1.4 Voedingsadviesbureau Diadem streeft ernaar om de begeleiding van de cliënt te laten uitvoeren door een en dezelfde diëtist gedurende de gehele behandeling, behoudens in geval van overmacht (ontslag of langdurige ziekte).
 • 1.5 Indien de cliënt op verwijzing van (huis)arts behandeld wordt, wordt er door Voedingsadviesbureau Diadem bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling een rapportage opgesteld t.b.v. de verwijzer.
 • 1.6 Voedingsadviesbureau Diadem maakt gebruik van klanttevredenheidsonderzoek m.b.v. Feeddex. Tijdens of na de begeleiding kunt een email ontvangen met de vraag deel te nemen aan het onafhankelijke onderzoek om de dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren. Gegevens worden verwerkt volgens AVG. Indien u geen toestemming wilt geven voor het toesturen van deze enquete,  wilt u dat dan kenbaar maken aan uw begeleiding diëtist of via info@diadem.nl.

Artikel 2. Verplichtingen cliënt

 • 2.1 De cliënt is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar het oordeel van Voedingsadviesbureau Diadem noodzakelijk zijn voor optimale advisering en begeleiding.
 • 2.2 De cliënt dient, indien afwezig bij gemaakte afspraak, deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te melden via het algemene telefoonnummer van Voedingsadviesbureau Diadem (0523-616876) en een afmelding via de  mail volstaat niet.

 

Artikel 3. Vergoedingen, Tarieven en Declaraties

De tarieven van de diëtist worden op landelijk niveau bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Voor meer informatie zie www.nza.nl. De consultdeclaraties bestaan uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd betreft de ingeplande tijd van het consult met uw diëtist. Indirecte tijd betreft o.a. aanmelding en registratie, diëtistische onderzoek, diëtistische diagnose stelling, vaststellen dieetplan, overleggen met en informeren van de verwijzer.

 • 3.1 Tarieven 2024:
  Eerste consult              :  € 100-120.00
  Vervolgconsult             :  € 40.00-60,00
  Rapportage                  :  € 40.00
  Tel/Mailcontact           :  € 20,00-40.00
  Intake                           :  € 40.00
 • 3.2 Voedingsadviesbureau Diadem heeft contracten met alle zorgverzekeraars en probeert rechtstreeks aan de verzekeraar van de cliënt te declareren. Indien u een nota thuis ontvangt, dient u deze factuur te voldoen en vervolgens te declareren bij de verzekeraar.
 • 3.3 Consulten vallende buiten de vergoedingen worden rechtstreeks naar u gedeclareerd.
 • 3.4 Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Voedingsadviesbureau Diadem gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 • 3.5 Indien de cliënt, bij afwezigheid, een gemaakte afspraak niet 24 uur van te voren afmeld, is Voedingsadviesbureau Diadem gerechtigd om de voor de cliënt gereserveerde tijd, conform de voorgeschreven bepalingen opgesteld door de NZA, bij de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4. Klachten

 • 4.1 Indien er sprake is van een klacht dan kan de dient deze schriftelijk doorgeven aan : Voedingsadviesbureau Diadem, t.a.v. afdeling Kwaliteit, Akkerroos 9, 7701 NJ Dedemsvaart. Of mailen naar info@diadem.nl. De cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van voedingsadviesbureau Diadem met, indien de klacht gegrond is, omschreven welke stappen Voedingsadviesbureau Diadem ondernomen heeft om herhalingen te voorkomen.
 • 4.2 Voedingsadviesbureau Diadem is aangesloten bij klachtenregeling paramedici. De client kan ook via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl een klacht indienen.
 • 4.3 Aansluiting geschilleninstantie NVD m.b.t. Wkkgz.

Artikel 5. Geheimhouding

 • 5.1 De diëtisten van Voedingsadviesbureau Diadem hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • 5.2 Voedingsadviesbureau zal elke informatie van de cliënt met vertrouwelijkheid behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien.
 • 5.3 Voedingsadviesbureau Diadem houdt een dossier bij. De cliënt behoudt het recht om op elk gewenst moment inzage te hebben in zijn of haar dossier. Derden kunnen slechts inzage krijgen als door cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.
 • 5.4 AVG van toepassing

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • 6.1    Het advies van Voedingsadviesbureau Diadem is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Voedingsadviesbureau Diadem sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Voedingsadviesbureau Diadem verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Voedingsadviesbureau Diadem.

 Privacyverklaring Voedingsadviesbureau  Diadem:

Voedingsadviesbureau Diadem gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is  met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Voedingsadviesbureau Diadem dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrek u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan: Naam, geboortedatum , adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,BSN, gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer) en bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Voedingsadviesbureau Diadem heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ . Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Voedingsadviesbureau Diadem bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Voedingsadviesbureau Diadem zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Voedingsadviesbureau Diadem heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie

Voedingsadviesbureau Diadem zal gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Voedingsadviesbureau Diadem een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voedingsadviesbureau Diadem blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@diadem.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Voedingsadviesbureau Diadem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft uw desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 0523-616876 of via info@diadem.nl.

Privacy op de zorgnota (indien van toepassing)
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota (indien van toepassing) kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
 • Verzekering en/of polisnummer.
 • De datum van de behandeling..
 • De kosten van het consult.

Samenwerking met andere organisaties
Voedingsadviesbureau Diadem werkt samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en hiermee is een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • Evry digitale patiënten/cliënten administratie.
 • Infomedics facturering
 • Spoelder/Spijkerman accountant / Boekhouder.
 • Studio Perspectiv Webbeheerder.

Statistieken en Cookies
Voedingsadviesbureau Diadem houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Voedingsadviesbureau Diadem verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Voedingsadviesbureau Diadem te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Voedingsadviesbureau Diadem op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Voedingsadviesbureau Diadem maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Voedingsadviesbureau Diadem geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Voedingsadviesbureau Diadem heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-01-2024.

Voedingsadviesbureau Diadem kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

De privacyverklaring op de website is leidend en kan afwijken van uw reeds ontvangen privacyverklaring.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@diadem.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.