Kwaliteit

kwaliteit

Algemene voorwaarden Voedingsadviesbureau Diadem:

 Artikel 1. Advisering

 • Voedingsadviesbureau Diadem zal de advisering naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de gelden wet- en regelgeving uitvoeren.
 • Voedingsadviesbureau Diadem is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD) en de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).
 • Voedingsadviesbureau Diadem zal voor vervanging zorgen wanneer de betreffende diëtist verhinderd is de consulten waar te nemen, behoudens in geval van overmacht.
 • Voedingsadviesbureau Diadem streeft ernaar om de begeleiding van de cliënt te laten uitvoeren door een en dezelfde diëtist gedurende de gehele behandeling, behoudens in geval van overmacht (ontslag of langdurige ziekte).
 • Indien de cliënt op verwijzing van (huis)arts behandeld wordt, wordt er door Voedingsadviesbureau Diadem bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling een rapportage opgesteld t.b.v. de verwijzer.
 • Voedingsadviesbureau Diadem maakt gebruik van klanttevredenheidsonderzoek m.b.v. Qualiview. Tijdens of na de begeleiding kunt een email ontvangen met de vraag deel te nemen aan het onafhankelijke onderzoek om de dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren. Gegevens worden verwerkt volgens AVG.

Indien u geen toestemming wilt geven voor het toesturen van deze enquete,  wilt u dat dan kenbaar maken aan uw begeleiding diëtist of via info@diadem.nl.

Artikel 2. Verplichtingen cliënt

 • De cliënt is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar het oordeel van Voedingsadviesbureau Diadem noodzakelijk zijn voor optimale advisering en begeleiding.
 • De cliënt dient, indien afwezig bij gemaakte afspraak, deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te melden via het algemene telefoonnummer van Voedingsadviesbureau Diadem( 0523-616876) en een afmelding via de  mail volstaat niet.

Artikel 3. Vergoedingen, Tarieven en Declaraties

De tarieven van de diëtist worden op landelijk niveau bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Voor meer informatie zie www.nza.nl
De consultdeclaraties bestaan uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd betreft de ingeplande tijd van het consult met uw diëtist. Indirecte tijd betreft o.a. aanmelding en registratie, diëtistische onderzoek, diëtistische diagnose stelling, vaststellen dieetplan, overleggen met en informeren van de verwijzer.

 • Tarieven:
  Eerste consult:  € 95-114.00
  Vervolgconsult: € 38.00-57,00
  Rapportage: € 38.00
  Tel/Mailcontact: € 19,00-38.00

 • Voedingsadviesbureau Diadem heeft contracten met alle zorgverzekeraars en probeert rechtstreeks aan de verzekeraar van de cliënt te declareren. Indien u een nota thuis ontvangt, dient u deze factuur te voldoen en vervolgens te declareren bij de verzekeraar.


 • Consulten vallende buiten de vergoedingen worden rechtstreeks naar u gedeclareerd.
 • Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Voedingsadviesbureau Diadem gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 • Indien de cliënt, bij afwezigheid, een gemaakte afspraak niet 24 uur van te voren afmeld, is Voedingsadviesbureau Diadem gerechtigd om de voor de cliënt gereserveerde tijd, conform de voorgeschreven bepalingen opgesteld door de NZA, bij de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Klachten

 • Indien er sprake is van een klacht dan kan de dient deze schriftelijk doorgeven aan : Voedingsadviesbureau Diadem, t.a.v. afdeling Kwaliteit, Akkerroos 9, 7701 NJ Dedemsvaart. Of mailen naar info@diadem.nl. De cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van voedingsadviesbureau Diadem met, indien de klacht gegrond is, omschreven welke stappen Voedingsadviesbureau Diadem ondernomen heeft om herhalingen te voorkomen.
 • Voedingsadviesbureau Diadem is aangesloten bij klachtenregeling paramedici.

De client kan ook via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl een klacht indienen.

 • Aansluiting geschilleninstantie NVD m.b.t. Wkkgz.

 

Artikel 5. Geheimhouding

 • De diëtisten van Voedingsadviesbureau Diadem hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Voedingsadviesbureau zal elke informatie van de cliënt met vertrouwelijkheid behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien.
 • Voedingsadviesbureau Diadem houdt een dossier bij. De cliënt behoudt het recht om op elk gewenst moment inzage te hebben in zijn of haar dossier. Derden kunnen slechts inzage krijgen als door cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.
 • AVG van toepassing

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1    Het advies van Voedingsadviesbureau Diadem is

resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Voedingsadviesbureau Diadem sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Voedingsadviesbureau Diadem verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Voedingsadviesbureau Diadem.